Interdisciplinair en transdisciplinair onderzoek

In onze publicaties leggen we nieuwe verbindingen tussen ruimtelijke wetenschappen en gezondheidswetenschappen aan de ene kant (zie wetenschappelijke publicaties) en tussen dit onderzoek en de praktijk aan de andere kant (zie vakpublicaties). De wetenschappelijke publicaties zijn interdisciplinair van aard. Theoretische concepten en onderzoekstechnieken uit het ene wetenschapsgebied helpen problemen in het andere wetenschapsgebied beter begrijpen. Zo laten we in onze wetenschappelijke publicaties zien hoe sociaal-ruimtelijke theorie over thuisgevoel en plaatsidentiteit een nieuw licht werpt op problemen en uitkomsten van het revalidatieonderzoek (link met proefschrift Christa). En ook hoe kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van NAH-getroffenen in zowel de revalidatie- als de thuisomgeving op haar beurt sociaal-ruimtelijke theorie helpt verfijnen. (link met artikelen re-engaing with place s 2019; interpreting therapeutic landscapes 2017; home making after stroke 2016)Aan de vakpublicaties ligt trans-disciplinair actieonderzoek ten grondslag. Daarin delen onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen wetenschappelijke en praktijkinzichten om het zorgaanbod eenvoudiger en samenhangender te maken. Zo gaven we samen met beroepskrachten en ervaringsdeskundigen al-doende-lerend inhoud aan de H&P-methodiek (link met artikel werken vanuit plekken in he echte leven2020) . Dit trans-disciplinaire actieonderzoek maakt op haar beurt weer inzichtelijk waar de successen, dilemma’s en hardnekkige knelpunten zitten, als we beroepskrachten vragen over domein- en beroepsgrenzen heen in de praktijk met H&P-concepten te experimenteren. Dus hoe lastig het is het zorgsysteem te veranderen (Link met actieonderzoeken).